šeimos metai – meilės džiaugsmas šeimoje

Renginiai ir veiklos šeimoms:

SUŽADĖTINIAMS:

 • Sužadėtinių kursai – rinkliava 80 eur (nuotoliniai kursai 100 eur)
 • Krikščioniškas mergvakaris – rinkliava 50 eur

SUTUOKTINIŲ POROMS:

 • Seminaras „Santuokai reikia trijų” (II dalys) – rinkliava – 20 eur/ asm., 15 eur/porai
 • Santykių masažai (4 susitikimai) – 150 eur/ porai
 • Seminaras „Tavo kūnas meilei sukurtas” – rinkliava 15 eur/porai
 • Seminaras „Per juokus į geresnę santuoką” – rinkliava 10 eur/porai
 • Seminaras „Santuokos kursas” – rinkliava 10 eur/porai
 • Seminarai „Penkios meilės kalbos” + „Septyni meilės dėsniai” – rinkliava 20 eur/ porai už abu seminarus
 • Psichologo psichoterapeuto konsultacijos – 30 eur/val.
 • Šeimotyros eksperto, santykių konsultanto paslaugos – rinkliava 100 eur/porai

ŠEIMOMS:

 • Lytiškumo seminarai berniukams ir mergaitėms 9-12 metų – rinkliava 20 eur/už renginį
 • Seminaras „Pažink save” jaunuoliams 14-18 m. – rinkliava 10 eur/asm
 • Seminarai tėvams apie paauglius, vaikus – rinkliava 10 eur/už seminarą

Šeimos metai – MEILĖS DŽIAUGSMAS ŠEIMOJE „Amoris laetitia“

2014 ir 2015 metais Vatikane vyko du Sinodai, skirti šeimos klausimams nagrinėti. Po šių Sinodų, Popiežius Pranciškus išleido Posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia”, apie meilę šeimoje. Šis apaštališkasis laiškas mums kaip niekad yra aktualus dabar, todėl visų metų eigoje skatinsime jus skaityti, naudoti ir dalintis Amoris laetitia žinia.
 

 

Šeimos metų pabaigoje vyks X-asis pasaulinis šeimų susitikimas Romoje 2022 metų birželio 26 dieną. (SAK / Vatican News)

Šeimos metų gairės

Šeimos metai Amoris laetitia yra popiežiaus Pranciškaus paskelbta iniciatyva. Taip norima pasiekti kiekvieną šeimą visame pasaulyje per įvairias dvasines, pastoracines ir kultūrines iniciatyvas, įgyvendinamas parapijose, vyskupijose, universitetuose, bažnytiniuose judėjimuose ir šeimų asociacijose.

Pandemijos patirtis išryškino šeimos kaip Namų Bažnyčios pagrindinį vaidmenį ir bendrystės ryšio tarp šeimų svarbą. Dėl šių ryšių Bažnyčia tampa „šeimų šeima“ (AL 87).

Šeima yra mažoji ląstelė, kurioje gimsta, auga, ugdosi visuomenės ateitis. Todėl deramą pagarbą ir paramą šeimai reikia suteikti visuomet. Ypatingą dėmesį kreipsime šiais paskelbtais Šeimos metais, kuomet gims daug gražių iniciatyvų, skirtų šeimoms.

 1. Dalintis apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia turiniu dar plačiau, leisti žmonėms patirti, kad „šeimos Evangelija yra džiaugsmas, kurio prisipildo visų širdys ir gyvenimas“ (AL 200). Šeima, atrandanti ir patirianti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei, „gali tapti šviesa pasaulio tamsybėje” (AL 66). Ir pasauliui šiandien tikrai reikia tos šviesos!
 1. Skelbti, kad Santuokos sakramentas yra dovana ir savyje talpina perkeičiančią žmogiškos meilės galią. Todėl ganytojai ir šeimos, brangindami skirtingus pašaukimus Bažnyčioje, turi keliauti drauge, bendradarbiaudami ir papildydami vieni kitus sielovadinėje tarnystėje (AL 203).
 1. Drąsinti ir įgalinti šeimas tapti aktyviomis šeimų apaštalavimo misionierėmis. Todėl būtinos „evangelizacinės ir katechetinės pastangos, nukreiptos į šeimos vidų“ (AL 200), idant Kristaus mokinių šeima virstų misionierių šeima.
 1. Ugdyti jaunimo troškimą augti tiesoje apie meilę ir savęs dovanojimą, tam pasitelkiant įvairias jiems skirtas iniciatyvas.
 1. Išplėsti šeimos apaštalavimo viziją ir apimtį, kad apimtų susituokusias poras, vaikus, jaunimą, pagyvenusius žmones ir sunkumus išgyvenančias šeimas.
 • Vyskupų konferencijos
 • Vyskupijos
 • Parapijos
 • Bažnytiniai judėjimai
 • Šeimų asociacijos
 • bet visų pirma šeimos visame pasaulyje

Visos bendruomenės yra kviečiamos dalyvauti ir tapti pagrindiniais veikėjais rengiant tolesnius pasiūlymus, įgyvendintinus vietinės Bažnyčios lygiu (vyskupijose, parapijose ir bažnytinėse bendruomenėse).

 1. Forumas: „Kur mes esame su ‚Amoris Laetitia‘? Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo įgyvendinimo strategijos“, vyksiantis 2021 m. birželio 9–12 d., susirinkus Vyskupų konferencijų, tarptautinių judėjimų ir šeimų asociacijų šeimų sielovados tarnybų atsakingiesiems.
 2. „10 vaizdo įrašų Amoris Laetitia“ projektas: Šventasis Tėvas paaiškins apaštališkojo paraginimo skyrius kartu su šeimomis, kurios liudys, dalydamosi kai kuriais savo kasdienio gyvenimo aspektais. Kiekvieną mėnesį bus išleistas naujas vaizdo įrašas, skirtas sužadinti pastoracinį susidomėjimą šeima viso pasaulio vyskupijose ir parapijose.
 3. #IamChurch (Aš esu Bažnyčia): vaizdo įrašų serija apie neįgaliųjų tikėjimą ir dalyvavimą bažnytiniame gyvenime.
 4. „Pasivaikščiojimai su šeimomis“: 12 konkrečių sielovadinių pasiūlymų kelionei su šeimomis, įkvėptų Amoris Laetitia.
 5. Atsižvelgiant į 2022 m. Romoje vykstantį X Pasaulinį šeimų susitikimą, vyskupijos ir šeimos visame pasaulyje yra kviečiamos dalintis ir nuodugniai išnagrinėti katechezes, kurias teiks Romos vyskupija, ir įsipareigoti vykdyti ad hoc pastoracines iniciatyvas.
 6. Senelių ir pagyvenusių žmonių dienos šventimas.

Bus parengtos priemonės, skirtos šeimos dvasingumui, sielovadiniam ugdymui ir veikimui, rengiant santuokai, ugdant jaunimo emocinę brandą, taip pat apie sutuoktinių porų ir šeimų, gyvenančių sakramento malone kasdieniame gyvenime, šventumą.

 

Tai dvylika pasiūlymų, kaip įsipareigoti šeimos pastoracijai, atsižvelgiant į apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Savo bendruomenėje kviečiama apsvarstyti, kuriuos iš šių pasiūlymų galima parengti ar įgyvendinti vietos lygmeniu, atsižvelgiant į jos sąlygas ir poreikius.

 1. Sustiprinti pasirengimo santuokai sielovadą naujomis katechezės programomis vyskupijos ir parapijos lygmeniu (plg. AL 205-222), kad būtų pasiūlytas išankstinis, artimas ir betarpiškas rengimas santuokai bei naujų sutuoktinių palydėjimas po santuokos. Ši atsakomybė ypač patikėta susituokusioms poroms, kurios kartu su ganytojais tampa sužadėtinių ir jaunų sutuoktinių gyvenimo kelionės palydėtojais.
 2. Skatinti sutuoktinių palydėjimo pastoracinę tarnystę, rengiant formacijos susitikimus, maldai bei dvasiniam tobulėjimui skirtus laikus, kad sutuoktiniai suvoktų santuokos sakramento dovaną ir malonę (plg. AL 58 ir toliau bei 223-230).
 3. Organizuoti susitikimus tėvams apie vaikų ugdymą ir dabartinius iššūkius (plg. AL 172 ir toliau bei 259-290), atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus patarimą, kuris siūlo tėvams pabandyti suprasti, „kur vaikai iš tiesų yra savo kelyje“ (plg. AL 261).
 4. Skatinti susitikimus, skirtus apmąstyti ir aptarti šeimos gyvenimo grožį ir iššūkius (plg. AL 32 ir 89 ir toliau), kurie stiprintų šeimos vertės pripažinimą visuomenėje, taip pat padėtų kurti tvarius ganytojų ir šeimų tinklus, kurie savo liudijimu ir pasidalinimu pagelbėtų tiems, kurie išgyvena sunkumus.
 5. Sustiprinti krizę patiriančių porų palydėjimą (plg. AL 232 ir toliau), idant išaugtų jų atsparumas, padedantis suvokti iššūkius kaip galimybę sustiprėti ir augti meilėje.
 6. Įtraukti susituokusias poras į vyskupijos ir parapijos struktūras, pagelbstinčias šeimoms (plg. AL 86-88), ir permąstyti sielovados darbuotojų, seminaristų ir kunigų formaciją, kad jie galėtų vaisingai bendradarbiauti su šeimomis ir atlieptų šiuolaikinio pasaulio iššūkius. (plg. AL 202 ir toliau). Šiuo tikslu svarbu skatinti „šeimos – namų Bažnyčios“ ir Bažnyčios (AL 200) abipusiškumą, kad galėtų viena kitą atrasti ir vertinti kaip nepakeičiamą dovaną.
 7. Skatinti misionierišką pašaukimą šeimose (plg. AL 201, 230 ir 324), sukuriant laiką formacijai evangelizacijos ir misionieriškose iniciatyvose (pvz., sakramentų priėmimo vaikams proga, rengiantis santuokai, jubiliejų ar svarbiais liturginiais momentais).
 8. Parengti pagyvenusių žmonių sielovados programas (plg. AL 191-193), kuriomis siekiama įveikti „išmetimo“ kultūrą bei visuomenės abejingumą, ir skatinti iniciatyvas, kurios stato tiltus tarp įvairių gyvenimo tarpsnių, taip įgalinant ir pagyvenusius žmones aktyviai įsijungti į bendruomenės sielovadą.
 9. Įtraukti jaunimą į tarnystes ir iniciatyvas, kuriose apmąstomi ir aptariami tokie klausimai kaip šeima, santuoka, skaistumas, atvirumas gyvenimui ir gyvybei, socialinės žiniasklaidos naudojimas, skurdas ir pagarba kūrinijai (plg. AL 40). Sužadinti jaunų žmonių entuziazmą, sustiprinti jų gebėjimą visiškai atsiduoti dideliems tikslams ir susidurti su iššūkiais, kuriuos tokie tikslai kelia. Šiais metais ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vaikams, kad jie žinotų apie Šeima – Amoris Laetitia metus ir siūlomas iniciatyvas.
 10. Skatinti pasiruošimą X pasauliniam šeimų susitikimui katechezėmis ir mokymais, kurie įvairiais žingsniais ir patirtimi padės šeimoms susitikti su Šventuoju Tėvu.
 11. Pradėti sužeistų šeimų lydėjimo ir atpažinimo iniciatyvas (plg. AL 50 ir toliau, 241 ir toliau bei 291 ir toliau), siekiant padėti joms atrasti iš Krikšto kylančią savo misiją ir ją atlikti savo šeimoje ir bendruomenėje.
 12. Organizuoti susitikimus parapijose ir bendruomenėse, įtraukiant grupes, kad būtų galima nuodugniai susipažinti su Amoris Laetitia, siekiant geriau atpažinti konkrečias pastoracines galimybes, atsirandančias atskirose bažnytinėse bendruomenėse (plg. AL 199 ir toliau).

Popiežius Pranciškus parinko šią temą Pasauliniam šeimų susitikimui, kuris vyks Romoje 2022-ųjų birželį.

Apie tai Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pranešime rašoma: „Minint apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia penkerių metų sukaktį ir praėjus trejiems metams po Gaudete et Exsultate paskelbimo, siekiama pabrėžti šeimos meilę kaip pašaukimą ir kaip šventumo kelią, taip trokštant suprasti ir pasidalinti gilia ir išganinga šeimos santykių prasme kasdieniame gyvenime“.

Susitikimą organizuos Romos vyskupija ir Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija. Iš pradžių jis buvo numatytas Amoris Laetitia penkerių metų ir Gaudete et Exsultate trejų metų sukakčiai – tai yra 2021 metams – bet dėl pandemijos buvo perkeltas į 2022 metus.

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos komunikate paaiškinama, kad, formuodamos konkrečią meilės patirtį, „santuoka ir šeima parodo didelę žmonių santykių vertę, kasdieniame gyvenime dalijantis džiaugsmais ir sunkumais, kreipdamos žmones į susitikimą su Dievu. Ši kelionė, kai gyvenama ištikimai ir atkakliai, sustiprina meilę ir realizuoja pašaukimą į šventumą, tinkamą kiekvienam žmogui, kuris įgyvendinamas santuokiniuose ir šeimos santykiuose. Šia prasme krikščioniškas šeimos gyvenimas yra pašaukimas ir kelias į šventumą, ‚gražiausią Bažnyčios veidą‘ (Gaudete et Exsultate 9)“.

Daugiau informacijos: www.diocesidiroma.it/roma2022